vzdělávací nabídka

 1. 6.1.1. INTEGROVANÉ BLOKY A JEJICH TÉMATA

 

V tomto školním roce jsme vzdělávací obsah uspořádali do 5 integrovaných bloků a jejich témat. Každé téma bude jedna pohádka, s jejíž pomocí přiblížíme dětem určitou oblast nebo problém. Myslíme si, že pro děti jsou pohádky poutavé a děti je mají rády. K dětem pohádky patří. Použijeme především naše české pohádky ať už staré, klasické nebo moderní, protože máme dojem, že pomalu ustupují zahraničním a děti je neznají. Proto jsme vzdělávací nabídku nazvali

 

 

Ani den bez pohádky“

 

 

Názvy integrovaných bloků:

 

 1. Co přináší podzim

 2. Kdo jsem a kde žiji

 3. Vládne paní zima

 4. Přišlo jaro do vsi

 5. Těšíme se na léto

 

 

 

 

 

6.1.2. CÍLE A OBSAH INTEGROVANÝCH BLOKŮ

 

 

 

 1. Co přináší podzim

 

/Časové období přibližně září a říjen/

 

Na začátku školního roku je pro nás prvořadá adaptace nových dětí na prostředí mateřské školy a režim v mateřské škole. Děti seznámíme s budovou, kamarády a zaměstnanci školy, s pravidly chování a důvodem, proč je třeba se těmito pravidly řídit.

V dalších týdnech si budeme povídat o podzimu. Při delších vycházkách do lesa a

do polí budeme sledovat jeho barevnost, změny v přírodě, počasí, zkracování dne, lidi při práci na polích i v zahradách, nářadí, které používají. Povíme si o odletu ptáků, seznámíme se a ochutnáme nejrůznější zeleninu a ovoce.

 

 

 

Dílčí cíle

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 • vytváření zdravých životních návyků

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, vyjadřování)

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické

 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)

 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožít

 • rozvoj schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

 • rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostetních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (k rodině, ke třídě k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 

 

Vzdělávací nabídka

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich používáním

 • delší vycházky do přírody s pozorováním podzimní přírody, lidí a mechanizace na polích při podzimních pracech

 • prohlídka a seznámení s budovou MŠ a nejbližšího okolí

 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě

 • aktivity podporující sbližování dětí

 • hry na seznámení s kamarády

 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv

 • samostatný slovní projev na určité téma

 • výtvarné činnosti – hry s barvou, využití barevnosti podzimu

 • rozlišování ovoce a zeleniny pomocí všech smyslů

 • rozvíjení intonačních a pohybových dovedností pomocí písní a hudebně pohybových her

 

 

Očekávané výstupy

 • zachovávat správné držení těla

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se v písku)

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)

 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)

 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit
  po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat

 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci

 • poznat napsané své jméno

 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory

 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

 • prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)

 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat
  s ním vhodným způsobem, respektovat ho

 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými
  i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)

 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

 • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)

 • zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)

 

 

 

 

 

 

 

Rizika

 • absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohybových dovedností

 • denní režim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého životního stylu

 • nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí

 • vytváření komunikativních zábran /nerespektování dětského ostychu, necitlivé donucování dítěte k hovoru/

 • nedostatek času a prostředků pro spontánní hru

 • příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce

 • prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým

 • nevhodný mravní vzor okolí /děti jsou svědky nespravedlivého, agresivního chování, necitlivých či nevšímavých postojů/

 • nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé a nebezpečné

 • nedostatek příležitostí vidět svět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu

 

 

 

 

 

 

 

Kdo jsem a kde žiji

 

Časové období přibližně listopad a začátek prosince (do adventu)

 

V tomto integrovaném bloku si povíme o významu a struktuře rodiny o funkcích jednotlivých členů rodiny. Upevníme znalost jména a příjmení, rozšíříme znalost dětí o poznatky o obcích, ze kterých děti dojíždí do mateřské školy o hlavním městu Praze, naší republice, seznámíme děti s našimi státními symboly. Ukážeme si mapu světa, vlajky různých států, povíme si o různých národech (odlišný vzhled, jazyk, obydlí, oděv…)

Připomeneme si význam hygieny, zdravého životního stylu. Seznámíme se s názvy částí těla, orgánů, péčí o své zdraví a nezapomeneme na čistotu prostředí, péči a správné zacházení s hračkami a předměty kolem nás.

 

 

Dílčí cíle

 • uvědomění si vlastního těla

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 • rozvoj a užívání všech smyslů

 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti

 • získání relativní citové samostatnosti

 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 • poznávání jiných kultur

 •  

 

Vzdělávací nabídka

 • Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení

 • smyslové a psychomotorické hry

 • činnosti zaměřené k poznání lidského těla a jeho částí

 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků

 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů

 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel a písmen

 • prohlížení a čtení knížek

 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.

 • činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrazovým materiálem, s médii)

 • činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary…) a jejich smysluplné praktické aplikaci

 • spontánní hra

 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

 • činnosti zaměřené k poznávání lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní

 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit společný spor

 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

 • hry a praktické činnost uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (praktické ukázky z okolí, hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel, s různými pracovními činnostmi, praktická manipulace s předměty)

 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník)

 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí

 

Očekávané výstupy

 • pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných
  a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde
  v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod)

 • vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)

 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

 • sledovat očima zleva doprava

 • poznat napsané své jméno

 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)

 • naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit

 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí

 • odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené

 • pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat

 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair

 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)

 

 

Rizika

 • neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte

 • nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu a vývoji, o funkcích některých částí a orgánů, o zdraví i možnostech jeho ohrožení, způsobech ochrany zdraví a bezpečí

 • nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní

 • nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti

 • převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním

 • nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení

 • nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění

 • nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá pocit selhání

 • nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování přijatých pravidel, špatný vzor

 • prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým

 • potlačování autonomního chování dítěte v zájmu zkratkovitého dosažení vnější disciplíny a poslušnosti

 • zvýhodňování a znevýhodňování některých dětí ve skupině

 • nedostatek příležitostí k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům

 • nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné, nepravdivé nebo žádné odpovědi na otázky dětí

 

 

 

 

 

Vládne paní zima

/ asi 10 týdnů /

 

Příroda se ukládá k zimnímu spánku a v mateřské škole nám nastává čas radostného očekávání vánočních svátků a dodržování jejich tradic.

S nadílkou sněhu přichází radost ze zimních sportů.

Smutný čas však nastává pro zvířata a ptáčky v přírodě.

Proto sypeme ptáčkům semínka do krmítka a podnikáme vycházky ke krmelci, kde sledujeme, čím krmí zvěř myslivci.

S odcházející zimou oslavíme konec masopustu.

 

 

Dílčí cíle

 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka a další formy sdělení / výtvarné, hudební, pohybové, dramatické/

 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení

 • rozvoj schopnosti sebeovládání

 • posilování prosociálního chování k ostatním lidem, rozvoj společenského i estetického vkusu

 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

Vzdělávací nabídka

 • lokomoční pohybové činnosti, nelokomoční pohybové činnosti/změny poloh a pohybů těla na místě/a jiné činnosti/základní gymnastika, turistika, míčové hry, sezón.činnosti/

 • hudební a hudebněpohybové hry a činnosti

 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen

 • prohlížení a „čtení“ knížek

 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluch. paměti,koncentrace pozornosi apod.

 • činnosti zaměřené na vytváření /chápání/ pojmů a osvojování poznatků /vysvětlování, objasňování odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem..

 • příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

 • cvičení v projevování citů /zvláště kladných/, v sebekontrole a v sebeovládání

 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi

 • činnosti zaměřené na porozuměmí pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě

 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí – změny v přírodě živé a neživé

 

Očekávané výstupy

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sport.náčiním a nářadím, výtvarn. pomůckami a materiály, jednoduch. hudebními nástroji

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

 • porozumět slyšenému /zachytit myšlenku děje../

 • naučit se zpaměti krátké texty

 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku

 • chápat slovní vtip a humor

 • sluchově rozlišovat začáteční a konc. slabiky, hlásky ve slovech

 • utvořit jednoduchý rým

 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova

 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon

 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 • chápat prostorové pojmy,elementární čas. pojmy, orientovat se v prostoru i rovině, částečně v čase

 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim

 • vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, ktré to vyžadují

 • uvědomovat si své možnosti a limity

 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky

 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva k druhým a respektovat je

 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.

 • porozumět neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení

 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebněpohybových činností

 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí

 

Rizika

 • nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností jednotlivých dětí

 • omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá, či jednostranná nabídka poh. činností

 • vytváření komunikativních zábran / necitlivé donucování dítěte k hovoru.../

 • nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní

 • nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založených na vlastní zkušenosti

 • nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá pocit selhání

 • nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování, málo vstřícné postoje dospělých k dítěti i k sobě navzájem

 • nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování pravidel, špatný vzor

 • nedostatek estetických a etických podnětů a příležitosti k jejich kultivovanému prožívání a vyjádření

 • nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu

Přišlo jaro do vsi

/ asi 10 týdnů /

 

 

Probouzející se příroda vybízí k procházkám do okolí, kde sledujeme rozmanitost jarních květin, nasloucháme zpěvu ptáků a všímáme si rodících se mláďat na dvorcích.

Vše, co vidíme v přírodě se pokoušíme výtvarně, hudebně, či dramaticky ztvárnit.

V mateřské škole slavíme svátky jara – Smrtnou neděli, Velikonoce a Svátek matek, ke kterým připravujeme i rozhlasové ralace pro spoluobčany a besídku pro maminky.

 

 

Dílčí cíle

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 • rozvoj a užívání všech smyslů

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních / vnímání, naslouchání, porozumění/ i produktivních / výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu a vyjadřování/

 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci / abeceda, čísla/

 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 • vytváření prosociálních postojů / rozvoj sociální citlivosti, přizpůsobivosti, tolerance, respektu apod./

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Vzdělávací nabídka

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním

 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů

 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo

 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakovách systémů / písmena, číslice, piktogramy, značky../

 • činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou / číselná řada, geom. tvary, množství/ a jejich smysluplné praktické aplikaci

 • činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší / fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem/ a v čem jsou si podobní

 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.

 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí / dítě, učitel, dospělý, rodič, žák, role v daném pohlaví, profesní role a herní role/

 • hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce / manipulace s pomůckami a nástroji, praktické ukázky z okolí, tématické hry k povolání/

 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, výlety a vycházky do okolí

 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému /les, louka, rybník apod./

 

Očekávané výstupy

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

 • naučit se zpaměti krátké texty

 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film a užívat telefon

 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité / odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet spol. znaky, podobu, rozdíl, charakter. rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi/

 • chápat prostorové pojmy, elementární, časové pojmy, orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase

 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady

 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim

 • rozhodovat o svých činnostech

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

 • zachytit a vyjádřit své prožitky – slovně, výtvarně, pomocí hudby, dramatickou improvizací apod.

 • upaltňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého,přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstíc / chovat se ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého/

 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat

 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí výtvarných dovedností a technik

 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí

 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí

 • mít povědomí o významu životního prostředí / přírody i společnosti/ pro člověka

 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí / dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod./

 

Rizika

 • absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohybových dovedností

 • prostřdí komunikačně chudé, omezující běžnou komunikaci mezi dětmi a dospělými

 • špatný jazykový vzor

 • převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci, málo názornosti i prostoru pro rozvoj fantazie

 • nedostatek možnosti projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich

 • nevhodné vzory a modely chování / netaktní komunikace, nedostatek sociálního cítění, ohleduplnosti a tolerance/

 • nedostatečně psychosociálně bezpečné prostředí, neautentické, s nedostatkem porozumění a tolerance

 • prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým

 • příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině, děti se nepodílejí na jejich vytváření, ne všichni je dodržují

 • nedostatek příležitosti k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jeho estetického vztahu k prostředí, ke kultuře a umění

 • nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu MŠ

 

Očekávané výstupy

 • zachovávat správné držení těla

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládnout překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej pokynu

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů ( sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.

 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)

 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči

 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na léto

 

 

 

Děti se budou seznamovat s přírodou živou i neživou, její důležitostí pro člověka, jak o ní pečovat.Osvojíme si poznatky o vodě a hravou formou se seznámíme s vlastnosmi vody, s koloběhem vody v přírodě a s významem ochrany životního prostředí. Prostřednictvím „výšlapů“ do okolních obcí upevníme znalosti, dovednosti a poznatky o bezpečném chování v silničním provozu.Děti se seznámí s různými druhy zvířat, žijících v zoologické zahradě. Získané znalosti o zvířatech uplatníme při návštěvě zoologické zahrady. Při různorodém způsobu výtvarného vyjadřování budou děti rozvíjet svou fantazii, kreativitu a výtvarnou senzibilitu.

 

 

 

Dílčí cíle

 • rozvoj psychické a fyzické zdatnosti.

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

 • rozvoj komunikativních doveností (verbálních i neverbálních)a kultivovaného projevu

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

 • vytváření základů pro práci s informacemi

 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 • vytvpření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

 

Vzdělávací nabídka

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě ) a jiné činnosti (turistika, sezónní činnosti apod.)

 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků

 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí

 • grafické napobování symbolů, tvarů, čísel, písmen

 • splečné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu)

 • přímé pozorování přírodních, kulturních i technický objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování

 • činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce sknihou, s obrazovým materiálem apod.)

 • hry a praktické úkoly procvičující orientaci v prostoru

 • výlety do okolí

 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

 • hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých

 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí výlety

 • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupncýh způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy)

 • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní

 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)

 • ekologicky motivované hrové aktivity

 

 

Očekávané výstupy

 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obráti, koho přivolat, jakým způsobem apod.)

 • formulovat otázky, odpovídat, hodnot slovní výkony, slovně reagovat

 • učit se nová slova aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)

 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci

 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova

 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

 • nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

 • ve známých a opakakujících se situacích a v situacích , kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsovat jim své chování

 • zorganizovat hru

 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním

 • spolupracovat s ostatními

 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

 • uvědomovat , že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých. odmítat společensky, nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledků (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)

 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)

 • porozumět, že změny jsou přirozené a samožřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolnícho prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně

 

 

Rizika

 • nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí

 • nevhodné vzory chování dospělých v prostředí mateřské školy

 • nedostatečně připravené prostředí, nedostatečné vybavení náčiním, nářadím, popř. nedostatečné využívání vybavení a dalších možností apod.

 • příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa

 • zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně pracovat

 • nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich

 • nevhodné vzory a modely chvoání (netaktní komunikace, nedostatek sociálního cítění, ohleduplnosti a tolerance, necitlivé vztahy a postoje okolí)

 • nedostatek empatie, neposkytovánjí empatické odezvy na problémy dítěte

 • časté organizování soutěživých činností a podporování nezdravé soutěživosti

 • příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce

 • nevhodný mravní vzor (děti jsou svědky nespravedlivého, nezdvořilého, hrubého, ironického, popř. agresivního chování, netolerantních, necitlivých či nevšímavých postojů apod.) včetně nevhodných vzorů v médiích

 • nevšímavost k nevhodné komunikaci a jednání mezi dětimi, přehlížení nežádoucícho chování některých dětí, schematické řešení konfliktů bez zjišťování příčin jejich vzniku

 • chybějící informace o tom, jak se chránit před nebehzpečím hrozícím od neznámých lidí

 • převaha zprostředkovaného poznávání světa (obraz, film)

 • nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé a nebezpečné

 • špatný příklad dospělých (chování ohrožující životní prostředí, neekologické postoje, xenofobní chování, lhostejnost k problémům kolem sebe a neochota podíle se na jejich řešení

 • uzavřenost školy a jejího vzdělávacího programu vůči existujícím problémům a aktuálnímu děn

 

  1.            vzdělávací nabídka  pro rok 2015 - 2016

Rok s lidovými pranostikami

 

V tomto školním roce jsme vzdělávací obsah uspořádali do 5 integrovaných bloků a jejich témat. Celým rokem nás bude provázet panenka Šikulka, se kterou budeme sledovat změny kolem nás, připomeneme si lidové tradice, pranostiky a pokusíme se srovnávat život našich předků s životem v současnosti. Dětem přiblížíme význam lidského života a jeho zdraví.

 

 

Názvy integrovaných bloků:

 

 1. Co přináší podzim

 2. Od Martina do Tří králů

 3. Jak trávíme zimní čas, aneb povídání o věcech, které lidé vytváří

 4. Jaro ťuká do poupátek

 5. Já, člověk

   

 

  1. 6.1.2. CÍLE A OBSAH INTEGROVANÝCH BLOKŮ

    

 

 

 1. Co přináší podzim

 

/do poloviny listopadu/

 

Na začátku školního roku je pro nás prvořadá adaptace nových dětí na prostředí mateřské školy a režim v mateřské škole. Děti seznámíme s budovou, kamarády a zaměstnanci školy, s pravidly chování a důvodem, proč je třeba se těmito pravidly řídit.

V dalších týdnech si budeme povídat o podzimu. Při delších vycházkách do lesa a

do polí budeme sledovat jeho barevnost, změny v přírodě, počasí, zkracování dne, lidi při práci na polích i v zahradách, nářadí, které používají. Povíme si o odletu ptáků, seznámíme se a ochutnáme nejrůznější zeleninu a ovoce.

 

 

 

Dílčí cíle

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 • vytváření zdravých životních návyků

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, vyjadřování)

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické

 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)

 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožít

 • rozvoj schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

 • rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostetních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (k rodině, ke třídě k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 

 

Vzdělávací nabídka

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich používáním

 • delší vycházky do přírody s pozorováním podzimní přírody, lidí a mechanizace na polích při podzimních pracech

 • prohlídka a seznámení s budovou MŠ a nejbližšího okolí

 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě

 • aktivity podporující sbližování dětí

 • hry na seznámení s kamarády

 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv

 • samostatný slovní projev na určité téma

 • výtvarné činnosti – hry s barvou, využití barevnosti podzimu

 • rozlišování ovoce a zeleniny pomocí všech smyslů

 • rozvíjení intonačních a pohybových dovedností pomocí písní a hudebně pohybových her

 

 

Očekávané výstupy

 • zachovávat správné

 • držení těla

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se v písku)

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)

 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)

 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit
  po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat

 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci

 • poznat napsané své jméno

 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory

 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

 • prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)

 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat
  s ním vhodným způsobem, respektovat ho

 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými
  i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)

 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

 • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)

 • zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)

 

 

Rizika

 • absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohybových dovedností

 • denní režim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého životního stylu

 • nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí

 • vytváření komunikativních zábran /nerespektování dětského ostychu, necitlivé donucování dítěte k hovoru/

 • nedostatek času a prostředků pro spontánní hru

 • příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce

 • prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým

 • nevhodný mravní vzor okolí /děti jsou svědky nespravedlivého, agresivního chování, necitlivých či nevšímavých postojů/

 • nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé a nebezpečné

 • nedostatek příležitostí vidět svět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu

 

 

 

  1. Od Martina do tří králů

   /od poloviny listopadu do začátku února/

 

V tomto období budeme děti seznamovat s pranostikami, lidovými tradicemi a lidovou slovesností adventního a novoročního času.

Předvánoční čas si zpestříme výrobou vánočních ozdob a přáníček.

Pro rodiče a přátele školy připravíme předvánoční posezení s programem, v místním rozhlase vystoupíme s pásmem vánočních básniček.

 

Dílčí cíle

 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka a další formy sdělení / výtvarné, hudební, pohybové, dramatické/

 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení

 • rozvoj schopnosti sebeovládání

 • posilování prosociálního chování k ostatním lidem, rozvoj společenského i estetického vkusu

 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

Vzdělávací nabídka

 • lokomoční pohybové činnosti, nelokomoční pohybové činnosti /změny poloh a pohybů těla na místě /a jiné činnosti /základní gymnastika, turistika, míčové hry, sezón.činnosti/

 • hudební a hudebněpohybové hry a činnosti

 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen

 • prohlížení a „čtení“ knížek

 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluch. paměti,koncentrace pozornosi apod.

 • činnosti zaměřené na vytváření /chápání/ pojmů a osvojování poznatků /vysvětlování, objasňování odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem..

 • příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

 • cvičení v projevování citů /zvláště kladných/, v sebekontrole a v sebeovládání

 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi

 • činnosti zaměřené na porozuměmí pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě

 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí – změny v přírodě živé a neživé

 

 

Očekávané výstupy

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sport.náčiním a nářadím, výtvarn. pomůckami a materiály, jednoduch. hudebními nástroji

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

 • porozumět slyšenému /zachytit myšlenku děje../

 • naučit se zpaměti krátké texty

 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku

 • chápat slovní vtip a humor

 • sluchově rozlišovat začáteční a konc. slabiky, hlásky ve slovech

 • utvořit jednoduchý rým

 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova

 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon

 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 • chápat prostorové pojmy,elementární čas. pojmy, orientovat se v prostoru i rovině, částečně v čase

 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim

 • vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, ktré to vyžadují

 • uvědomovat si své možnosti a limity

 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky

 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva k druhým a respektovat je

 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.

 • porozumět neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení

 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebněpohybových činností

 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí

 

Rizika

 • nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností jednotlivých dětí

 • omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá, či jednostranná nabídka poh. činností

 • vytváření komunikativních zábran / necitlivé donucování dítěte k hovoru.../

 • nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní

 • nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založených na vlastní zkušenosti

 • nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá pocit selhání

 • nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování, málo vstřícné postoje dospělých k dítěti i k sobě navzájem

 • nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování pravidel, špatný vzor

 • nedostatek estetických a etických podnětů a příležitosti k jejich kultivovanému prožívání a vyjádření

 • nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu

 

 

 

 

 

 1. Jak trávíme zimní čas, aneb povídání o věcech, které vytvářejí lidé

/ asi 10 týdnů /

 

Zimní počasí využijeme k radovánkám na sněhu, k pozorování přírody, krmení zvířat a ptáků, k pozorování prodlužujících se dní.

Děti získají vědomostí o lidové tvořivosti a slovesnosti / pohádky /, o řemeslech, porovnávání tehdejší a dnešní výroby.

Připomeneme si masopust a tradic s ním spojené, seznámíme se s hudebními nástroji.

 

 

Dílčí cíle

 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

 • osvojení si poznatků o podpoře zdraví a bezpečí

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních / vnímání, naslouchání, porozumění /

 • posilování přirozených poznávacích citů / zvídavosti, zájmu, radosti z objevování/

 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 

 

Vzdělávací nabídka

 • lokomoční pohybové činnosti, sezónní činnosti – hry na sněhu

 • hudební a hudebněpohybové hry a činnosti

 • samostatný slovní projev na určité téma

 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů

 • prohlížení a čtení knížek

 • záměrné pojmenování bězných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastostí, jejich charakteris. znaků a funkcí

 • spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem apředměty

 • hry podporující tvořivost a fantazii

 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činn. vyvolávající veselí a pohodu

 • dramatické činnosti / předvádění a napodobování člověka v různých situacích, mimické vyjadřování nálad /

 • společenské hry

 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

 • aktivity podporující uvědomění si vztahů mezi lidmi / kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří / tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebněpohybové, podněcující nápaditost dítěte, estetické vnímání a vyjadřování/

 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, přírody, kulturních i technických objektů

 

 

Očekávané výstupy

 • zvládat základní pohyb. dovednosti a prostorovou orientaci, pohybovat se na sněhu, ledu

 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech / konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických /

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 • porozumět běžným projevůmvyjádření emocí a nálad

 • pochopit, že každý má ve společenství / rodině, ve třídě / svou roli podle které je potřeba se chovat, porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých /

 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení/

 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat / vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc /

 

Rizika

 • omezení samostatnosti dítěte při pohybových činnostech, málo příležitostí k pracovním úkonům

 • nevhodné oblečení při pohybových činnostech

 • omezený přístup ke knížkám

 • nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní

 • nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti

 • nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, jejímu rozvinutí a dokončení

 • nedostatek možností projevovat vlastní city

 • málo podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování

 • soustředění pozornosti pouze na verbální formy komunikace, přítomnost nevhodných, pobízivých a nevkusných podnětů

 • nevhodný mravní vzor okolí

 • nedostatek příležitostí vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu

 •  

 

 

 

 

4. Jaro ťuká do poupátek

/ asi 6 týdnů /

 

Probouzející se příroda vybízí k procházkám do okolí, kde sledujeme rozmanitost jarních květin, nasloucháme zpěvu ptáků a všímáme si rodících se mláďat na dvorcích.

Vše, co vidíme v přírodě se pokoušíme výtvarně, hudebně, či dramaticky ztvárnit.

V mateřské škole slavíme svátky jara – Smrtnou neděli, Velikonoce a Svátek matek, ke kterým připravujeme i rozhlasové ralace pro spoluobčany a besídku pro maminky.

 

 

Dílčí cíle

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 • rozvoj a užívání všech smyslů

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních / vnímání, naslouchání, porozumění/ i produktivních / výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu a vyjadřování/

 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci / abeceda, čísla/

 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 • vytváření prosociálních postojů / rozvoj sociální citlivosti, přizpůsobivosti, tolerance, respektu apod./

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Vzdělávací nabídka

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním

 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů

 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo

 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakovách systémů / písmena, číslice, piktogramy, značky../

 • činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou / číselná řada, geom. tvary, množství/ a jejich smysluplné praktické aplikaci

 • činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší / fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem/ a v čem jsou si podobní

 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.

 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí / dítě, učitel, dospělý, rodič, žák, role v daném pohlaví, profesní role a herní role/

 • hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce / manipulace s pomůckami a nástroji, praktické ukázky z okolí, tématické hry k povolání/

 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, výlety a vycházky do okolí

 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému /les, louka, rybník apod./

 

Očekávané výstupy

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

 • naučit se zpaměti krátké texty

 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film a užívat telefon

 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité / odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet spol. znaky, podobu, rozdíl, charakter. rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi/

 • chápat prostorové pojmy, elementární, časové pojmy, orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase

 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady

 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim

 • rozhodovat o svých činnostech

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

 • zachytit a vyjádřit své prožitky – slovně, výtvarně, pomocí hudby, dramatickou improvizací apod.

 • upaltňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého,přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstíc / chovat se ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého/

 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat

 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí výtvarných dovedností a technik

 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí

 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí

 • mít povědomí o významu životního prostředí / přírody i společnosti/ pro člověka

 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí / dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod./

 

Rizika

 • absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohybových dovedností

 • prostřdí komunikačně chudé, omezující běžnou komunikaci mezi dětmi a dospělými

 • špatný jazykový vzor

 • převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci, málo názornosti i prostoru pro rozvoj fantazie

 • nedostatek možnosti projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich

 • nevhodné vzory a modely chování / netaktní komunikace, nedostatek sociálního cítění, ohleduplnosti a tolerance/

 • nedostatečně psychosociálně bezpečné prostředí, neautentické, s nedostatkem porozumění a tolerance

 • prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým

 • příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině, děti se nepodílejí na jejich vytváření, ne všichni je dodržují

 • nedostatek příležitosti k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jeho estetického vztahu k prostředí, ke kultuře a umění

 • nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu MŠ špatný příklad dospělých / chování ohrožující životní prostředí, neekologické postoje, lhostejnost k problémům kolem sebe/

 

 1. Já, člověk

  / asi 6 týdnů /

 

Svátek matek nás navodí k povšimnutí si důležitosti role matky a rodiny, k poznání vývoje člověka od prenatálního období až po stáří.

Děti se seznámí s lidským tělem. Budeme se snažit klást základy k úctě ke svému životu a životu druhých. / bezpečnost /

Naučí se chápat rozdíly mezi lidskými rasami, odbourávat rasismus, vážit si výsledků lidské práce, kulturních památek a věcí kolem nás.

Děti získávají poznatky a vztah k místu, kde žijí, ke své vlasti.

 

Dílčí cíle

 • uvědomění si vlastního těla

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 • rozvoj a užívání všech smyslů

 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti

 • získání relativní citové samostatnosti

 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 • poznávání jiných kultur

 

Vzdělávací nabídka

 • Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení

 • smyslové a psychomotorické hry

 • činnosti zaměřené k poznání lidského těla a jeho částí

 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků

 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů

 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel a písmen

 • prohlížení a čtení knížek

 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.

 • činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrazovým materiálem, s médii)

 • činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary…) a jejich smysluplné praktické aplikaci

 • spontánní hra

 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

 • činnosti zaměřené k poznávání lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní

 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit společný spor

 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

 • hry a praktické činnost uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (praktické ukázky z okolí, hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel, s různými pracovními činnostmi, praktická manipulace s předměty)

 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník)

 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí

 

Očekávané výstupy

 • pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných
  a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde
  v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod)

 • vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)

 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

 • sledovat očima zleva doprava

 • poznat napsané své jméno

 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)

 • naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit

 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí

 • odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené

 • pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat

 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair

 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)

 

 

Rizika

 • neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte

 • nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu a vývoji, o funkcích některých částí a orgánů, o zdraví i možnostech jeho ohrožení, způsobech ochrany zdraví a bezpečí

 • nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní

 • nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti

 • převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním

 • nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení

 • nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění

 • nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá pocit selhání

 • nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování přijatých pravidel, špatný vzor

 • prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým

 • potlačování autonomního chování dítěte v zájmu zkratkovitého dosažení vnější disciplíny a poslušnosti

 • zvýhodňování a znevýhodňování některých dětí ve skupině

 • nedostatek příležitostí k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům

 • nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné, nepravdivé nebo žádné odpovědi na otázky dětí