ŠKOLNÍ ŘÁD  MŠ LITENČICE

která je součástí subjektu ZŠ a MŠ Litenčice, okres Kroměříž, příspěvková organizace

 

Ředitel Mateřské školy Litenčice v souladu s §30 odst 1 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

 

1.      Zřizovatel školy: Městys Litenčice

2.      Provoz školy: od 6.30 do16 hod.

 

3.      Děti se do mateřské školy přijímají zejména od 6.30 do 8.00 hodin, poté se škola

         z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě lze dítě přivádět do mateřské

         školy kdykoliv, dle potřeb rodiny. U dojíždějících dětí zajistí rodiče přivádění dětí staršími sourozenci nebo žáky ZŠ, pouze děti z Nítkovic přivádí provozní pracovnice v době svého volna, před začátkem pracovní doby. Rodiče nebo pověřený zástupce za děti zodpovídají až do předání učitelce ve třídě. V prostorách MŠ se zbytečně nezdržují.

         Za bezpečnost dětí  v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od

         jejich zákonného zástupce do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte.

4.      Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu ( formulář je

         u učitelky ve třídě). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než

         jeho zákonnému zástupci!

5.      Do mateřské školy patří pouze dítě zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování 

         zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými infekčními

         onemocněními.

6.      Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání:

·      ředitel školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. O termínu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a vyhlášením v místních rozhlasech

·      Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

Ø  Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ø  evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonnými zástupci

Ø  oznámení rodičů o vyzvedávání dítěte

Ø  vyplněnou přihlášku ke stravování

 

·         ředitel školy rozhoduje o zařazení dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce. Zákonné zástupce dítěte informuje zasláním „Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ nebo „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.

·         k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle „Kritérií pro přijímání dětí do MŠ“.

·         o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost

·         předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let

8.          Ředitel školy může po předchozím písemném upozornění zákonných zástupců dítěte

             rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

·         se dítě bez omluvy zákonného zástupce dítěte nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

·         zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,

·         ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení

·         zákonný zástupce neuhradí úplatu za vzdělávání  v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne                 s ředitelem jiný termín úhrady

9.      Pokud je ve třídě vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitel mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

10.  Do naší mateřské školy jsou přijímány jak děti integrované, tak i znevýhodněné, pokud jim jejich zdravotní stav nebrání v pohybu v prostorách MŠ ( schodiště, malý prostor na WC)

11.  Přístup ke vzdělání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci

12.  Cizinci ze třetích států (nejsou členy EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání za stejných podmínek, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

13.  Při přijetí dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační

         režim, zákonní zástupci dítěte se vždy mohou s pedagogickými pracovnicemi školy 

         předem dohodnout na vhodném postupu

 

14.  Práva a povinnosti: 

 

a) dětí:

·         vzdělávat se podle platných zákonů a vyhlášek

·         individuálně uspokojovat svoje potřeby

·         vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou

·         užívat spontánně celé prostředí třídy za předpokladu dodržení smluvených pravidel:

Ø  neodcházet ze třídy bez domluvy s učitelkou

Ø  neběhat ve třídě mezi stolečky

Ø  dodržovat ve třídě zásady hygieny

Ø  dávat věci na svá místa

Ø  neničit věci – práci a úsilí jiných

Ø  dokončit započatou práci

Ø  nekřičet, používat vhodná slova

Ø  umět požádat o pomoc, poděkovat

Ø  neubližovat si vzájemně, ale pomáhat, je-li třeba

Ø  nebrat si vzájemně věci, domluvit střídání, při neshodě vyjednávat

Ø  nesahat na věci na učitelském stole

·         účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo druhými dětmi

·         nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost

·         vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společné řešení

·         řádně docházet do mateřské školy

·         dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny

·         Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

 

b) zákonných zástupců

·         být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, o všem, co se v mateřské škole děje

·         být seznámeni se školním řádem školy a respektovat jej

·         být seznámeni se školními materiály, podílet se na jejich tvorbě a realizaci

·         znát a respektovat smluvená pravidla, která ve škole platí

·         účastnit se řízení školy, využívat informační systém školy

·         před nástupem dětí do školy využívat možnost návštěv, pobytu společně s dětmi, účastnit se na akcích školy

·         zapojit se do života školy

·         při pobytu ve třídě účastnit se činností, spolupracovat s učitelkou

·         konzultovat s učitelkou potřebné poznatky o dítěti, cíle jeho výchovy,postup, jak ho

                    podporovat

·         zapojit se do společných akcí

·         spolurozhodovat při řešení vzniklých problémů

·         navrhovat další možnosti

·         ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a školné

·         zajistit, aby děti docházely řádně do mateřské školy, aby byly vhodně a čistě oblečené

·         oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte v mateřské škole

·         informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na             průběh vzdělávání

·         oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost

          dítěte

 

 

 

15.Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí:

Ředitel školy je povinen zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. Při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.

 

Opatření v průběhu vzdělávací činnosti:

·         Každá pedagogická pracovnice je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo           jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy.

·         Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty           nebo hračky.

·         Nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice

·         z MŠ.

·         Nesmí dát bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré či špičaté pomůcky, drobné korálky a drobné stavebnicové tvary, které by           si mohly děti strčit do nosu či ucha.

·         Při chůzi na schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí.

·         Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při           cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení v tělocvičně musí vždy zkontrolovat, zda je tělovýchovné nářadí                         v pořádku.

·         V době nadstandardních aktivit zodpovídá za děti, které se činnosti účastní, vždy učitelka vedoucí aktivity.

·         Při převlékání dětí v šatně vykonává pedagogická pracovnice stálý dozor, sama se převléká, až když jsou všechny děti připraveny na pobyt             venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.

·         Při rozcházení dětí domů věnuje zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí. Dítě předává rodičům či pověřené osobě, té však pouze na základě                 písemného pověření zástupcem dítěte.

 

           Opatření při pobytu venku:

·         Při pobytu dětí mimo území mateřské školy odpovídá jeden pedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše 20 dětí.

·         Ředitel školy při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech ( např. sportovních) určí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, způsobilou k právním úkonům a která je v pracovně – právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy, k zajištění bezpečnosti dětí.

·         Při pobytu dětí na školní zahradě nebo hřišti nedovolí pedagogické pracovnice dětem bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim také samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam nevidí, kde nemají o dětech přehled.

·         Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistily jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. Dbají na bezpečné přecházení vozovky. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě.

 

Opatření při sportovních akcích, výletech apod.:

·         Ředitel školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí.

·         Ředitel školy stanoví vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních

·         situacích, o pravidlech chování v těchto situacích.

         Opatření při úrazu:

·         Všichni zaměstnanci školy jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc,            v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele                 školy a zákonného zástupce dítěte.

·         Každý i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. U úrazů dle vyhlášky č. 64/2005 Sb. Vyplní pedagogická pracovnice Záznam o                     školním úraze.

 

16.Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

  V průběhu celého školního roku jsou do výchovně vzdělávacího působení na děti zařazeny    integrované bloky, ve kterých je kladen základ zdravého životního stylu a vysvětlena škodlivost a nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislost( počítače, televize, video), gamblérství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování

V naší mateřské škole je kladen důraz na vytváření kladných kolektivních vztahů, kamarádství a vzájemnou pomoc. Učíme děti vcítit se do pocitů druhého. Odsuzujeme nepřátelství a násilí, tím předcházíme diskriminaci v dětském kolektivu.

17.Zacházení s majetkem mateřské školy

·           Chování dětí při zacházení s majetkem

Po dobu pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti        zacházely šetrně s veškerým vybavením mateřské školy (to je pomůckami, hračkami, nábytkem i nádobím)

·           Chování dospělých při zacházení s majetkem mateřské školy:

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy. V případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost  neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

 

18. Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

 

19. Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „S písničkou a kamarádem, každý úkol hravě zvládnem“, který doplňují dílčí, specificky zaměřené projekty a programy: logopedická prevence, Zdravé dýchání, veselé pískání, a Zdravý úsměv.

        Mateřská škola má svůj denní organizační řád ( organizaci dne), který je ale natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuálně změněné potřeby dětí( viz nástěnka v šatně).

20. Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

21. Stravování v mateřské škole zajišťuje Školní jídelna, Morkovská ul. Litenčice. Strava se dvakrát denně přiváží. Výši úplaty za školní stravování určuje vedoucí školní jídelny. Stravování se řídí vnitřním řádem školní jídelny (viz nástěnka v šatně).

22. Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje za úplatu. Výši úplaty za předškolní vzdělávání upravuje vnitřní předpis školy ( viz nástěnka v šatně).

23. Prázdninový provoz mateřské školy je závislý na počtu přihlášených dětí. Pokud se na provoz přihlásí alespoň 5 dětí, bude provoz zajištěn. Přihlášení je závazné. Pokud se přihlášené dítě nedostaví, budou rodiče povinni přispět na náklady provozu.

24. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

25. Stížnosti, oznámení a podněty projednejte nejdřív s vedoucí učitelkou, při nevyřešení problému, obraťte se na ředitele školy, který je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

26. Pro pobyt dítěte v mateřské škole doporučujeme:

·   do třídy: uzavřené papučky, děvčata zástěrku, chlapci tepláky nebo hrací kalhoty

·   pro pobyt venku: tenisky, teplákovou soupravu, v zimním období nepromokavou zimní obuv, šusťákové kalhoty, oteplovačky nebo kombinézu          

·   pro odpočinek: pyžamo

·   do skříňky : náhradní oblečení, pláštěnku

         oblečení by mělo být řádně a čitelně poznačené a pokud možno s kapsami

27.    Pro rodiče dětí nabízíme různorodý poradenský servis dle jejich zájmu, pořádáme společné akce. Rodiče mají právo vyžádat si konzultaci s pedagogickými pracovnicemi po předchozí domluvě termínu.