6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

 1. Uspořádání vzdělávací nabídky

 

Naše vzdělávací nabídka je uspořádána do dvou částí. První je motivovaná pohádkami, které jsou nedílnou součástí  života dětí a má příznačný  název „ Ani den bez pohádky“.       

Druhá vzdělávací nabídka  nese název „Písničky a říkadla našich babiček“ a bude protkaná převážně lidovými písničkami a říkadly. Každá nabídka je určena pro jeden školní rok.

                                                          

 

Vzdělávací nabídka č. 1

 

„ANI DEN BEZ POHÁDKY“

 

 

6.1.1. INTEGROVANÉ BLOKY A JEJICH TÉMATA

 

V tomto školním roce jsme vzdělávací obsah uspořádali do 5 integrovaných bloků a jejich témat. Každé téma bude jedna pohádka, s jejíž pomocí přiblížíme dětem určitou oblast nebo problém. Myslíme si, že pro děti jsou pohádky poutavé a děti je mají rády. K dětem pohádky patří. Použijeme především naše české pohádky ať už staré, klasické nebo moderní, protože máme dojem, že pomalu ustupují zahraničním a děti je neznají. Proto jsme vzdělávací nabídku nazvali

 

 

„Ani den bez pohádky“

 

 

Názvy integrovaných bloků:

 

 1. Co přináší podzim
 2. Vládne paní zima
 3. Přišlo jaro do vsi
 4. Těšíme se na léto

 

 

 

 

 

6.1.2. CÍLE A OBSAH INTEGROVANÝCH BLOKŮ

 

 

 

 1. Co přináší podzim

 

      /Časové období přibližně září až začátek prosince (advent)/

 

Na začátku školního roku je pro nás prvořadá adaptace nových dětí na prostředí mateřské školy a režim v mateřské škole. Děti seznámíme s budovou, kamarády a zaměstnanci školy, s pravidly chování a důvodem, proč je třeba se těmito pravidly řídit.

Připomeneme si význam hygieny, zdravého životního stylu. Seznámíme se s názvy částí těla, orgánů, péčí o své zdraví a nezapomeneme na čistotu prostředí, péči a správné zacházení s hračkami a předměty kolem nás.

V dalších týdnech si budeme povídat o podzimu. Při delších vycházkách do lesa a

do polí budeme sledovat jeho barevnost, změny v přírodě, počasí, zkracování dne, lidi při práci na polích i v zahradách, nářadí, které používají. Povíme si o odletu ptáků, seznámíme se a ochutnáme nejrůznější zeleninu a ovoce.

 

Dílčí cíle

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • uvědomění si vlastního těla
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • vytváření zdravých životních návyků
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, vyjadřování)
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožít
 • rozvoj schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného socio-kulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
 • rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (k rodině, ke třídě k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Vzdělávací nabídka

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich používáním
 • delší vycházky do přírody s pozorováním podzimní přírody, lidí a mechanizace na polích při podzimních pracích
 • prohlídka a seznámení s budovou MŠ a nejbližšího okolí
 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě
 • Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení
 • smyslové a psychomotorické hry
 • činnosti zaměřené k poznání lidského těla a jeho částí
 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • hry na seznámení s kamarády
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • výtvarné činnosti – hry s barvou, využití barevnosti podzimu
 • rozlišování ovoce a zeleniny pomocí všech smyslů
 • rozvíjení intonačních a pohybových dovedností pomocí písní a hudebně pohybových her

Očekávané výstupy

 • zachovávat správné držení těla
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se v písku)
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných
  a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde
  v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
 • pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit
  po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • poznat napsané své jméno
 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat
  s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými
  i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
 • zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)

Rizika

 • absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohybových dovedností
 • denní režim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého životního stylu
 • nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí
 • vytváření komunikativních zábran /nerespektování dětského ostychu, necitlivé donucování dítěte k hovoru/
 • nedostatek času a prostředků pro spontánní hru
 • příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce
 • prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým
 • nevhodný mravní vzor okolí /děti jsou svědky nespravedlivého, agresivního chování, necitlivých či nevšímavých postojů/
 • nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé a nebezpečné
 • nedostatek příležitostí vidět svět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu
 • neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte
 • nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu a vývoji, o funkcích některých částí a orgánů, o zdraví i možnostech jeho ohrožení, způsobech ochrany zdraví a bezpečí
 • nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní
 • nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti
 • převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním

 

 

 

 


Vládne paní zima

/ asi 10 týdnů /

 

Příroda se ukládá k zimnímu spánku a v mateřské škole nám nastává čas radostného očekávání vánočních svátků a dodržování jejich tradic.

S nadílkou sněhu přichází radost ze zimních sportů.

Smutný čas však nastává pro zvířata a ptáčky v přírodě.

Proto sypeme ptáčkům semínka do krmítka a podnikáme vycházky ke krmelci, kde sledujeme, čím krmí zvěř myslivci.

S odcházející zimou oslavíme konec masopustu.

Dílčí cíle

 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k  úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti
 • získání relativní citové samostatnosti
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka a další formy sdělení / výtvarné, hudební, pohybové, dramatické/
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • posilování prosociálního chování k ostatním lidem, rozvoj společenského i estetického vkusu
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Vzdělávací nabídka

 • lokomoční pohybové činnosti, nelokomoční pohybové činnosti/změny poloh a pohybů těla na místě/a jiné činnosti/základní gymnastika, turistika, míčové hry, sezón.činnosti/
 • hudební a hudebně-pohybové hry a činnosti
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel a písmen
 • prohlížení a čtení knížek
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrazovým materiálem, s médii)
 • činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary…) a jejich smysluplné praktické aplikaci
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • prohlížení a „čtení“ knížek
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • činnosti zaměřené na vytváření /chápání/ pojmů a osvojování poznatků /vysvětlování, objasňování odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem.
 • příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • cvičení v projevování citů /zvláště kladných/, v sebekontrole a v sebeovládání
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi
 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí – změny v přírodě živé a neživé

Očekávané výstupy

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji
 • sledovat očima zleva doprava
 • poznat napsané své jméno
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • porozumět slyšenému /zachytit myšlenku děje../
 • naučit se zpaměti krátké texty
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • chápat slovní vtip a humor
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky, hlásky ve slovech
 • utvořit jednoduchý rým
 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • chápat prostorové pojmy,elementární čas. pojmy, orientovat se v prostoru i rovině, částečně v čase
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, ktré to vyžadují
 • uvědomovat si své možnosti a limity
 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva k druhým a respektovat je
 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
 • porozumět neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně-pohybových činností
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí

Rizika

 • nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností jednotlivých dětí
 • omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá, či jednostranná nabídka pohybových činností
 • vytváření komunikativních zábran / necitlivé donucování dítěte k hovoru/
 • nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní
 • nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založených na vlastní zkušenosti
 • nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá pocit selhání
 • nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení
 • nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění
 • nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá pocit selhání
 • nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování přijatých pravidel, špatný vzor
 • nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování, málo vstřícné postoje dospělých k dítěti i k sobě navzájem
 • nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování pravidel, špatný vzor
 • nedostatek estetických a etických podnětů a příležitosti k jejich kultivovanému prožívání a vyjádření
 • nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu

 

Přišlo jaro do vsi

/ asi 10 týdnů /

 

Probouzející se příroda vybízí k procházkám do okolí, kde sledujeme rozmanitost jarních květin, nasloucháme zpěvu ptáků a všímáme si rodících se mláďat na dvorcích.

 

Povíme si o významu a struktuře rodiny o funkcích jednotlivých členů rodiny.

Vše, co vidíme v přírodě se pokoušíme výtvarně, hudebně, či dramaticky ztvárnit.

V mateřské škole slavíme svátky jara – Smrtnou neděli, Velikonoce a Svátek matek, ke kterým připravujeme i rozhlasové relace pro spoluobčany a besídku pro maminky.

Dílčí cíle

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních / vnímání, naslouchání, porozumění/ i produktivních / výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu a vyjadřování/
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci / abeceda, čísla/
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • vytváření prosociálních postojů / rozvoj sociální citlivosti, přizpůsobivosti, tolerance, respektu apod./
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Vzdělávací nabídka

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • spontánní hra
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • činnosti zaměřené k poznávání lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit společný spor
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo
 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů / písmena, číslice, piktogramy, značky/
 • činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou / číselná řada, geometrické tvary, množství/ a jejich smysluplné praktické aplikaci
 • činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší / fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem/ a v čem jsou si podobní
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí / dítě, učitel, dospělý, rodič, žák, role v daném pohlaví, profesní role a herní role/
 • hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce / manipulace s pomůckami a nástroji, praktické ukázky z okolí, tematické hry k povolání/
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, výlety a vycházky do okolí
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému /les, louka, rybník apod./

Očekávané výstupy

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • naučit se zpaměti krátké texty
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film a užívat telefon
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité / odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet spol. znaky, podobu, rozdíl, charakter. rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi/
 • chápat prostorové pojmy, elementární, časové pojmy, orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
 • odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené
 • pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
 • rozhodovat o svých činnostech
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • zachytit a vyjádřit své prožitky – slovně, výtvarně, pomocí hudby, dramatickou improvizací apod.
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc / chovat se ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého/
 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí výtvarných dovedností a technik
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí
 • mít povědomí o významu životního prostředí / přírody i společnosti/ pro člověka
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí / dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod./

Rizika

 • absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohybových dovedností
 • prostředí komunikačně chudé, omezující běžnou komunikaci mezi dětmi a dospělými
 • špatný jazykový vzor
 • převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci, málo názornosti i prostoru pro rozvoj fantazie
 • nedostatek možnosti projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich
 • nevhodné vzory a modely chování / netaktní komunikace, nedostatek sociálního cítění, ohleduplnosti a tolerance/
 • nedostatečně psychosociálně bezpečné prostředí, neautentické, s nedostatkem porozumění a tolerance
 • prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým
 • příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině, děti se nepodílejí na jejich vytváření, ne všichni je dodržují
 • nedostatek příležitosti k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jeho estetického vztahu k prostředí, ke kultuře a umění
 • nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu MŠ 
 • prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým
 • potlačování autonomního chování dítěte v zájmu zkratkovitého dosažení vnější disciplíny a poslušnosti
 • zvýhodňování a znevýhodňování některých dětí ve skupině

 

 

 


 

Těšíme se na léto

 

Děti se budou seznamovat s přírodou živou i neživou, její důležitostí pro člověka, jak o ní pečovat. Osvojíme si poznatky o vodě a hravou formou se seznámíme s vlastnostmi vody, s koloběhem vody v přírodě a s významem ochrany životního prostředí. Prostřednictvím „výšlapů“ do okolních obcí upevníme znalosti, dovednosti a poznatky o bezpečném chování v silničním provozu. Děti se seznámí s různými druhy zvířat, žijících v zoologické zahradě. Získané znalosti o zvířatech uplatníme při návštěvě zoologické zahrady. Při různorodém způsobu výtvarného vyjadřování budou děti rozvíjet svou fantazii, kreativitu a výtvarnou senzibilitu.

Dílčí cíle

 • rozvoj psychické a fyzické zdatnosti.
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • poznávání jiných kultur
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních)a kultivovaného projevu
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Vzdělávací nabídka

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (turistika, sezónní činnosti apod.)
 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • hry a praktické činnost uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (praktické ukázky z okolí, hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel, s různými pracovními činnostmi, praktická manipulace s předměty)
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník)
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí
 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu)
 • přímé pozorování přírodních, kulturních i technický objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování
 • činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem apod.)
 • hry a praktické úkoly procvičující orientaci v prostoru
 • výlety do okolí
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí výlety
 • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy)
 • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)
 • ekologicky motivované hravé aktivity

Očekávané výstupy

 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
 • formulovat otázky, odpovídat, hodnot slovní výkony, slovně reagovat
 • učit se nová slova aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
 • ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
 • zorganizovat hru
 • vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • spolupracovat s ostatními
 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
 • uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých odmítat společensky, nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledků (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně

Rizika

 • nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí
 • nevhodné vzory chování dospělých v prostředí mateřské školy
 • nedostatečně připravené prostředí, nedostatečné vybavení náčiním, nářadím, popř. nedostatečné využívání vybavení a dalších možností apod.
 • příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa
 • zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně pracovat
 • nedostatek příležitostí k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům
 • nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné, nepravdivé nebo žádné odpovědi na otázky dětí
 • nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich
 • nevhodné vzory a modely chování (netaktní komunikace, nedostatek sociálního cítění, ohleduplnosti a tolerance, necitlivé vztahy a postoje okolí)
 • nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte
 • časté organizování soutěživých činností a podporování nezdravé soutěživosti
 • příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce
 • nevhodný mravní vzor (děti jsou svědky nespravedlivého, nezdvořilého, hrubého, ironického, popř. agresivního chování, netolerantních, necitlivých či nevšímavých postojů apod.) včetně nevhodných vzorů v médiích
 • nevšímavost k nevhodné komunikaci a jednání mezi dětmi, přehlížení nežádoucího chování některých dětí, schematické řešení konfliktů bez zjišťování příčin jejich vzniku
 • chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých lidí
 • převaha zprostředkovaného poznávání světa (obraz, film)
 • nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé a nebezpečné
 • špatný příklad dospělých (chování ohrožující životní prostředí, neekologické postoje, xenofobní chování, lhostejnost k problémům kolem sebe a neochota podílet se na jejich řešení
 • uzavřenost školy a jejího vzdělávacího programu vůči existujícím problémům a aktuálnímu dění.

                                                           Vzdělávací nabídka č. 2

 

PÍSNIČKY A ŘÍKADLA NAŠICH BABIČEK

 

INTEGROVANÉ BLOKY A JEJICH TÉMATA

 

V tomto školním roce jsme vzdělávací obsah uspořádali do 5 integrovaných bloků a jejich témat. Celým rokem nás bude provázet panenka Šikulka, se kterou budeme sledovat změny kolem nás. Děti se seznámí více s lidovými písněmi a říkadly, které upadají v zapomnění.Připomeneme si lidové tradice, pranostiky a pokusíme se srovnávat život našich předků s životem v současnosti. Dětem přiblížíme význam lidského života a jeho zdraví.

 

 

Názvy integrovaných bloků:

 

 1. Co přináší podzim
 2. Od Martina do Tří králů
 3. Jak trávíme zimní čas, aneb povídání o věcech, které lidé vytváří
 4. Jaro ťuká do poupátek
 5. Já, člověk

 

 

 

 

6.1.2. CÍLE A OBSAH  INTEGROVANÝCH BLOKŮ

 

 

 

 

     

 1. Co přináší podzim

         /do poloviny listopadu/

 

Na začátku školního roku je pro nás prvořadá adaptace nových dětí na prostředí mateřské školy a režim v mateřské škole. Děti seznámíme s budovou, kamarády a zaměstnanci školy, s pravidly chování a důvodem, proč je třeba se těmito pravidly řídit.

V dalších týdnech si budeme povídat o podzimu, povíme si o odletu ptáků. Seznámíme se a ochutnáme nejrůznější zeleninu a ovoce. Při delších vycházkách do lesa a do polí budeme sledovat jeho barevnost, změny v přírodě, počasí, zkracování dne. Budeme si všímat lidí při práci na polích i v zahradách, poznávat nářadí, které používají. Seznámíme se s názvy stromů. Povíme si o odletu ptáků.

 

 

 

 

Dílčí cíle

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • vytváření zdravých životních návyků
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, vyjadřování)
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožít
 • rozvoj schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
 • rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostetních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (k rodině, ke třídě k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 

 

 

Vzdělávací nabídka

 • prohlídka a seznámení s budovou MŠ a nejbližšího okolí
 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • hry na seznámení s kamarády
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich používáním
 • delší vycházky do přírody s pozorováním podzimní přírody, lidí a mechanizace na polích při podzimních pracech
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • výtvarné činnosti – hry s barvou, využití barevnosti podzimu
 • rozlišování ovoce a zeleniny pomocí všech smyslů
 • rozvíjení intonačních a pohybových dovedností pomocí písní a hudebně pohybových her
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník)

 

 

Očekávané výstupy

 • zachovávat správné držení těla
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se v písku)
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit
  po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 • poznat napsané své jméno
 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat
  s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými
  i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
 • zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)

 

 

 

Rizika

 • absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohybových dovedností
 • denní režim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého životního stylu
 • nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí
 • vytváření komunikativních zábran /nerespektování dětského ostychu, necitlivé donucování dítěte k hovoru/
 • nedostatek času a prostředků pro spontánní hru
 • příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce
 • prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým
 • nevhodný mravní vzor okolí /děti jsou svědky nespravedlivého, agresivního chování, necitlivých či nevšímavých postojů/
 • nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé a nebezpečné
 • nedostatek příležitostí vidět svět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu

 

 

 

 

 1. Od Martina do tří králů

/od poloviny listopadu do začátku ledna/

 

V tomto období budeme děti seznamovat s pranostikami, lidovými tradicemi a lidovou slovesností adventního a novoročního času.

Předvánoční čas si zpestříme výrobou vánočních ozdob a přáníček.

Pro rodiče a přátele školy připravíme předvánoční posezení s programem, v místním rozhlase vystoupíme s pásmem vánočních básniček.

 

 

Dílčí cíle

 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka a další formy sdělení / výtvarné, hudební, pohybové, dramatické/
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • posilování prosociálního chování k ostatním lidem, rozvoj společenského i estetického vkusu
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

 

 

Vzdělávací nabídka

 • lokomoční pohybové činnosti, nelokomoční pohybové činnosti /změny poloh a pohybů těla na místě /a jiné činnosti /základní gymnastika, turistika, míčové hry, sezón.činnosti/
 • hudební a hudebněpohybové hry a činnosti
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • prohlížení a „čtení“ knížek
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluch. paměti,koncentrace pozornosi apod.
 • činnosti zaměřené na vytváření /chápání/ pojmů a osvojování poznatků /vysvětlování, objasňování odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem..
 • příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • cvičení v projevování citů /zvláště kladných/, v sebekontrole a v sebeovládání
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi
 • činnosti zaměřené na porozuměmí pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí – změny v přírodě živé a neživé

 

 

Očekávané výstupy

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sport.náčiním a nářadím, výtvarn. pomůckami a materiály, jednoduch. hudebními nástroji
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • porozumět slyšenému /zachytit myšlenku děje../
 • naučit se zpaměti krátké texty
 • sluchově rozlišovat začáteční a konc. slabiky, hlásky ve slovech
 • utvořit jednoduchý rým
 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • chápat prostorové pojmy,elementární čas. pojmy, orientovat se v prostoru i rovině, částečně v čase
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, ktré to vyžadují
 • uvědomovat si své možnosti a limity
 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva k druhým a respektovat je
 • porozumět neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebněpohybových činností

 

 

 

Rizika

 • nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností jednotlivých dětí
 • omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá, či jednostranná nabídka poh. činností
 • vytváření komunikativních zábran / necitlivé donucování dítěte k hovoru.../
 • nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní
 • nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založených na vlastní zkušenosti
 • nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá pocit selhání
 • nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování, málo vstřícné postoje dospělých k dítěti i k sobě navzájem
 • nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování pravidel, špatný vzor
 • nedostatek estetických a etických podnětů a příležitosti k jejich kultivovanému prožívání a vyjádření
 • nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu

 

 

 

 

 

 

 1. Jak trávíme zimní čas, aneb povídání o věcech, které vytvářejí lidé

/ asi 10 týdnů /

 

Zimní počasí využijeme k radovánkám na sněhu, k pozorování přírody, krmení zvířat a ptáků, k pozorování prodlužujících se dní.

Děti získají vědomostí o lidové tvořivosti a slovesnosti / pohádky /, o řemeslech, porovnávání tehdejší a dnešní výroby a jak lidé dříve cestovali a jak cestují teď (dopravní prostředky).

Připomeneme si masopust  a tradice s ním spojené, seznámíme se s hudebními nástroji.

 

 

 

Dílčí cíle

 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • osvojení si poznatků o podpoře zdraví a bezpečí
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních / vnímání, naslouchání, porozumění /
 • posilování přirozených poznávacích citů / zvídavosti, zájmu, radosti z objevování/
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 

 

 

 

Vzdělávací nabídka

 • lokomoční pohybové činnosti, sezónní činnosti – hry na sněhu
 • hudební a hudebněpohybové hry a činnosti
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů
 • prohlížení a čtení knížek
 • záměrné pojmenování bězných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastostí, jejich charakteris. znaků a funkcí
 • spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem apředměty
 • hry podporující tvořivost a fantazii
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činn. vyvolávající veselí a pohodu

 

 • dramatické činnosti / předvádění a napodobování člověka v různých situacích, mimické vyjadřování nálad /
 • hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce / manipulace s pomůckami a nástroji, praktické ukázky z okolí, tématické hry k povolání/
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakovách systémů / písmena, číslice, piktogramy, značky../
 • společenské hry
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

 

 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi / kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří /
 •  tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebněpohybové, podněcující nápaditost dítěte, estetické vnímání a vyjadřování/
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, přírody, kulturních i technických objektů

 

 

 

Očekávané výstupy

 • zvládat základní pohyb. dovednosti a prostorovou orientaci, pohybovat se na sněhu, ledu
 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech / konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických /
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • chápat slovní vtip a humor
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • zachytit a vyjádřit své prožitky – slovně, výtvarně, pomocí hudby, dramatickou improvizací apod.
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité / odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet spol. znaky, podobu, rozdíl, charakter. rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi/
 • chápat prostorové pojmy, elementární, časové pojmy, orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • pochopit, že každý má ve společenství  / rodině, ve třídě / svou roli podle které je potřeba se chovat, porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých /
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení/
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat / vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc /
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí

 

 

 

Rizika

 • omezení samostatnosti dítěte při pohybových činnostech, málo příležitostí k pracovním úkonům
 • nevhodné oblečení při pohybových činnostech
 • omezený přístup ke knížkám
 • nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní
 • nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti
 • nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, jejímu rozvinutí a dokončení
 • nedostatek možností projevovat vlastní city
 • málo podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování
 • soustředění pozornosti pouze na verbální formy komunikace, přítomnost nevhodných, pobízivých a nevkusných podnětů
 • nevhodný mravní vzor okolí
 • nedostatek příležitostí vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu

 

 

 

          4. Jaro ťuká do poupátek

          / asi 6 týdnů /

 

Probouzející se příroda vybízí k procházkám do okolí, kde sledujeme rozmanitost jarních květin, nasloucháme zpěvu ptáků a všímáme si rodících se mláďat na dvorcích.

Vše, co vidíme v přírodě se pokoušíme výtvarně, hudebně, či dramaticky ztvárnit.

V mateřské škole slavíme svátky jara – Smrtnou neděli, Velikonoce, k těmto událostem připravujeme i rozhlasové relace pro spoluobčany.

 

 

Dílčí cíle

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních / vnímání, naslouchání, porozumění/ i produktivních / výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu a vyjadřování/
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci / abeceda, čísla/
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • vytváření prosociálních postojů / rozvoj sociální citlivosti, přizpůsobivosti, tolerance, respektu apod./
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Vzdělávací nabídka

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem,  činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo
 • činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou / číselná řada, geom. tvary, množství/ a jejich smysluplné praktické aplikaci
 • činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší / fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem/ a v čem jsou si podobní
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí / dítě, učitel, dospělý, rodič, žák, role v daném pohlaví, profesní role a herní role/
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, výlety a vycházky do okolí
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému /les, louka, rybník apod./

 

 

Očekávané výstupy

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • naučit se zpaměti krátké texty
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim
 • rozhodovat o svých činnostech
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého,přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstíc / chovat se ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého/
 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí výtvarných dovedností a technik
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí
 • mít povědomí o významu životního prostředí / přírody i společnosti/ pro člověka
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí / dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod./

 

 

Rizika

 • absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohybových dovedností
 • prostřdí komunikačně chudé, omezující běžnou komunikaci mezi dětmi a dospělými
 • špatný jazykový vzor
 • převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci, málo názornosti i prostoru pro rozvoj fantazie
 • nedostatek možnosti projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich
 • nevhodné vzory a modely chování / netaktní komunikace, nedostatek sociálního cítění, ohleduplnosti a tolerance/
 • nedostatečně psychosociálně bezpečné prostředí, neautentické, s nedostatkem porozumění a tolerance
 • prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým
 • příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině, děti se nepodílejí na jejich vytváření, ne všichni je dodržují
 • nedostatek příležitosti k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jeho estetického vztahu k prostředí, ke kultuře a umění
 • nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu MŠ špatný příklad dospělých / chování ohrožující životní prostředí, neekologické postoje, lhostejnost k problémům kolem sebe/

 

 1. Já, člověk

/ asi 6 týdnů /

 

Svátek matek nás navodí k povšimnutí si důležitosti role matky a rodiny, k poznání vývoje člověka od prenatálního období až po stáří.

Děti se seznámí s lidským tělem. Budeme se snažit klást základy k úctě ke svému životu a životu druhých. / bezpečnost /

Naučí se chápat rozdíly mezi lidskými rasami, odbourávat rasismus, vážit si výsledků lidské práce, kulturních památek a věcí kolem nás.

Děti získávají poznatky a vztah k místu, kde žijí, ke své vlasti.

 

 

 

Dílčí cíle

 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti
 • získání relativní citové samostatnosti
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • poznávání jiných kultur

 

 

 

Vzdělávací nabídka

 • zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení
 • smyslové a psychomotorické hry
 • činnosti zaměřené k poznání lidského těla a jeho částí
 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel a písmen
 • prohlížení a čtení knížek
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrazovým materiálem, s médii)
 • činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary…) a jejich smysluplné praktické aplikaci
 • spontánní hra
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • činnosti zaměřené k poznávání lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit společný spor
 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • hry a praktické činnost uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (praktické ukázky z okolí, hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel, s různými pracovními činnostmi, praktická manipulace s předměty)
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí

 

 

 

Očekávané výstupy

 • pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných
  a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde
  v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod)
 • vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • sledovat očima zleva doprava
 • poznat napsané své jméno
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)
 • naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
 • odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené
 • pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)

 

Rizika

 • neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte
 • nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu a vývoji, o funkcích některých částí a orgánů, o zdraví i možnostech jeho ohrožení, způsobech ochrany zdraví a bezpečí
 • nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní
 • nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti
 • převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním
 • nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení
 • nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění
 • nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá pocit selhání
 • nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování přijatých pravidel, špatný vzor
 • prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým
 • potlačování autonomního chování dítěte v zájmu zkratkovitého dosažení vnější disciplíny a poslušnosti
 • zvýhodňování a znevýhodňování některých dětí ve skupině
 • nedostatek příležitostí k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům
 • nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné, nepravdivé nebo žádné odpovědi na otázky dětí

 

 

 

 

 

6.2.Dílčí specificky zaměřené projekty

 

 

6.2.1.     LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 

Z důvodu velkého výskytu špatné výslovnosti hlásek u dětí, věnujeme v naší mateřské škole velkou pozornost logopedické prevenci. Úzce spolupracujeme se Speciálně – pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči Brno, pobočkou v Kroměříži.

Denně s dětmi provádíme logopedické chvilky, zaměřené na rozvoj správného dýchání, gymnastiku mluvidel a artikulační cvičení.

Dětem s vadnou výslovností se paní učitelky Pavlína Valachová a Žaneta Kalivodová věnují individuálně .Provádí s dětmi dechová a artikulační cvičení, gymnastiku mluvidel, nacvičují správné postavení mluvidel pro jednotlivé hlásky, učí je správně vyslovovat nápodobou, ve slabikách, slovech, větách, říkankách a básních. Pak teprve hlásky procvičují v hovorové řeči. Součástí individuální práce s dětmi je také rozvoj grafomotoriky dětí. Úzce přitom spolupracují s rodiči dětí a logopedkami ze SPC.

V rámci logopedické prevence se v průběhu celého dne v naší mateřské škole nezaměřujeme jen na správnou výslovnost hlásek, ale také na rozvoj slovní zásoby dětí, osvojování a zdokonalování gramatické správnosti jejich mluveného projevu a na rozvoj jejich souvislého vyjadřování.

 

 

 

 1. HRAJEME SI S VÝTVARNÝM MATERIÁLEM

 

Zde se věnujeme zejména předškolním dětem, které se jej účastní 1x týdně v době odpoledního odpočinku. Děti mají možnost využívat při tvořivých činnostech různé výtvarné i přírodní materiály. Většina tvoření souvisí s aktuálním tématem v mateřské škole, popř,. Navazuje na momentální prožitky dětí v oblasti svátků apd. Při práci s dětmi se střídají všechny učitelky mateřské školy.

 

 

6.2.3.     ZDRAVÝ ÚSMĚV

 

Jedenkrát za měsíc se děti v naší mateřské škole setkávají s panem Zdeňkem Forejtem, se kterým pracují za pomoci učitelek v projektu Zdravý úsměv. Seznamují se se zásadami zdravého životního stylu a zdravé výživy, poznávají zdravou stravu, stavbu zubů, nacvičují správné držení a používání zubního kartáčku, správnou techniku čištění zubů.

Učitelky každodenně pokračují v upevňování získaných dovedností při čištění zoubků po obědě. Do projektu jsou zapojeni i rodiče, kteří pomáhají dětem vypracovávat nejrůznější úkoly v oblasti ústní hygieny.