ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Litenčice, okres Kroměříž,

příspěvková organizace

IČO 75022729

 ŠKOLNÍ  ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vypracovala: Pavlína Valachová

vedoucí učitelka mateřské školy

Schválil: Mgr. Pavel Krejčiřík

ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne: 

28. 4. 2017

Řád nabývá účinnosti dne:

1. 9. 2017

 

Ředitel Mateřské školy Litenčice v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

1. Zřizovatel školy: Městys Litenčice

2. Podmínky provozu školy a vnitřní režim:

            Děti se do mateřské školy přijímají zpravidla od 6.30 do 8.00 hodin, poté se škola

               z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě lze dítě přivádět do mateřské       školy kdykoliv, dle potřeb rodiny. / návštěva lékaře apod./

     2.1.Zákonní zástupci jsou povinni přivádět děti do třídy a osobně je předat učitelce               mateřské              školy, popřípadě ji informovat o momentálním zdravotním stavu dítěte.

            V případě, že zákonní zástupci pověří k přebírání svého dítěte jinou osobu (viz. písemné                             pověření) zůstávají stanovené podmínky neměnné.

            Dochází-li k narušování řádu školy, může být pověření ze strany mateřské školy zrušeno.

      2.2. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají učitelky od doby převzetí dětí  od jejich zákonného                            zástupce do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte.

 

            Vystavené písemné pověření, podepsané zákonnými zástupci dítěte, se předává třídní                          učitelce. Pokud si zákonný zástupce či pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené                                   doby, příslušná učitelka se pokusí:

                  a) tyto zmíněné osoby kontaktovat telefonicky 

                  b) informuje ředitele školy

                  c) obrátí se na Policii ČR

         Učitelka se tak řídí doporučeným postupem MŠMT, který je podle §15 zákona   

         Č. 359/1999 Sb.o sociálně právní ochraně dětí.

           Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

 

 

 

         Do mateřské školy patří pouze dítě zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování 

      zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ děti s nachlazením, či jinými  infekčními              onemocněními.

 

      2.3. V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem                           stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení                            oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem.

                     Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po                               projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení                                nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na                                             přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu                             rozhodne.

       2.4. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového)                           programu probíhá v rámcovém režimu dne:

         6.30 – 10 hod            - spontánní hry a činnosti dětí, pohybové aktivity, řízené činnosti

             8.30 – 9.15 hod         - svačina, podávání ovoce a zeleniny

         10 – 11.45 hod.         - pobyt venku

         11.45 – 12 hod.          -  oběd

         12.15 – 12.30 hod.    -  hygiena, čištění zubů

         12.30 – 14.30 hod.     -  poslech četby na pokračování, odpočinek, klidné činnosti nespících                       dětí

         14.30 – 15 hod.          -  svačina

         15 – 16 hod.              - odpolední  činnosti dětí

            Rámcový režim dne je jen orientační a dostatečně flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí.

                     Povinné předškolní vzdělávání dětí začíná v 8 hod a jeho rozsah jsou 4 hodiny denně.                            Mimo prázdniny.

       2.5. Úplata za vzdělávání je hrazena do patnáctého dne stávajícího měsíce, stravné  je                              hrazeno v měsíci předcházejícímu stravování.

          Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit vždy den předem, nejpozději však v den                                  nepřítomnosti do 7.30 hod. Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou                     rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů, pouze v první                    den nepřítomnosti.

       2.7. O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v                       dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na                                veřejně přístupném místě ve škole. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro                    zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem

 

3. Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání

       3.1.Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Do                      mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před                 začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo              trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu.

        3.2. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem /potvrzení o tom,       že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti          nákaze            imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci./
  • evidenční list dítěte podepsaný zákonnými zástupci
 • oznámení rodičů o vyzvedávání dítěte
 • vyplněnou přihlášku ke stravování

 

        3.3.Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitel školy sjednat se zákonným                 zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

        3.4.Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním              řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č.                500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním,                        základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném                        znění.

        3.5.předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let,                     přijímány mohou být i děti starší 2 let.

        3.6.Pokud je ve třídě vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitel mateřské               školy   podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí                   k jeho všestrannému rozvoji.

        3.7.Do naší mateřské školy jsou přijímány jak děti integrované, tak i znevýhodněné, pokud                       jim jejich zdravotní stav nebrání v pohybu v prostorách MŠ  ( schodiště, malý prostor                      na WC)

3.8.Přístup ke vzdělání a školským službám za stejných podmínek jako občané České         republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní            příslušníci.

 

 

 

4. Ukončení předškolního vzdělávání

 Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonném  zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

            a)   se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního                           vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

 

            b)    zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

           

            c)    ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské                            poradenské zařízení,

 

           d)    zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo              úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem                     jiný termín úhrady

 

             Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je                       předškolní vzdělávání povinné.    

 

5. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

 • Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.
 • Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

 

6. Docházka a způsob vzdělávání

 

 • Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole. Povinným vzděláváním se rozumí, že dítě, které dosáhne do září pěti let, je povinno se vzdělávat v mateřské škole / zpravidla ve spádové/. Každodenní povinná docházka začíná v 8 hodin ráno. Každá nepřítomnost dítěte musí být omluvena písemně, popřípadě elektronicky a to nejpozději do tří dnů nepřítomnosti dítěte.
 • Další možností je individuální vzdělávání dítěte, kdy je dítě vzděláváno doma.  Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit řediteli mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit řediteli mateřské školy, ve které se jeho dítě vzdělává, a vyčkat do doručení oznámení řediteli.

            Dalším způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
            a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky                           dítěte do mateřské školy,

            b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní                             školy speciální,

            c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo                      plnění  povinné školní docházky dle§38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 •  Mateřská škola pouze ověřuje úroveň osvojených dovedností v termínu, který určí, zpravidla ve druhé polovině listopadu (náhradní termín - první polovina prosince). O přesném termínu budou rodiče vždy písemně informováni. Ověřování schopností a dovedností dítěte bude probíhat v dopoledních hodinách od 8 do 11.30 hod v kolektivu dětí, nejlépe bez přítomnosti rodičů.
 • Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

 

 

 

7. Základní práva a povinnosti zákonných zástupců a dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

               Každé přijaté dítě má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

 

               Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

              Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitel  mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

              Další práva a povinnosti:

 • individuálně uspokojovat svoje potřeby
 • vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou
 • užívat spontánně celé prostředí třídy za předpokladu dodržení smluvených pravidel:
 • neodcházet ze třídy bez domluvy s učitelkou
 • neběhat ve třídě mezi stolečky
 • dodržovat ve třídě zásady hygieny
 • dávat věci na svá místa
 • neničit věci – práci a úsilí jiných
 • dokončit započatou práci
 • nekřičet, používat vhodná slova
 • umět požádat o pomoc, poděkovat
 • neubližovat si vzájemně, ale pomáhat, je-li třeba
 • nebrat si vzájemně věci, domluvit střídání, při neshodě vyjednávat
 • nesahat na věci na učitelském stole
 • účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo druhými dětmi
 • nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost
 • vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společné řešení
 • řádně docházet do mateřské školy
 • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti  

 

            Práva zákonných zástupců

 • být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, o všem, co se v mateřské            škole děje
 • být seznámeni se školním řádem školy a respektovat jej
 • být seznámeni se školními materiály, podílet se na jejich tvorbě a realizaci
 • znát a respektovat smluvená pravidla, která ve škole platí
 • účastnit se řízení školy, využívat informační systém školy
 • před nástupem dětí do školy využívat možnost návštěv, pobytu společně s dětmi, účastnit          se na akcích školy
 • zapojit se do života školy
 • při pobytu ve třídě účastnit se činností, spolupracovat s učitelkou
 • konzultovat s učitelkou potřebné poznatky o dítěti, cíle jeho výchovy,postup, jak ho
 • podporovat
 • zapojit se do společných akcí
 • spolurozhodovat při řešení vzniklých problémů
 • navrhovat další možnosti

 

          

 

 

            Povinnosti zákonných zástupců

 

 • přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),
 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 •  informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

  

 

8. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí         vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

 Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

 Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,...) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

 

 

 

 

 

9. Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí:

 

 

Ředitel školy je povinen zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. Při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.

 

Opatření v průběhu vzdělávací činnosti:

 • Každá pedagogická pracovnice je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí      od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do      doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy.
 • Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází    konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.
 • Nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice

                  z MŠ.

 • Nesmí dát bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré či špičaté      pomůcky, drobné korálky a drobné stavebnicové tvary, které by si mohly děti    strčit do nosu či ucha.
 • Při chůzi na schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí.
 • Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje     na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na    nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení v tělocvičně musí vždy zkontrolovat,            zda je tělovýchovné nářadí v pořádku.
 • V době nadstandardních aktivit zodpovídá za děti, které se činnosti účastní, vždy           učitelka vedoucí aktivity.
 • Při převlékání dětí v šatně vykonává pedagogická pracovnice stálý dozor, sama se         převléká, až když jsou všechny děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje    zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.
 • Při rozcházení dětí domů věnuje zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí. Dítě předává        rodičům či pověřené osobě, té však pouze na základě písemného pověření zástupcem   dítěte.

 

           Opatření při pobytu venku:

 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

               a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

               b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými                                           opatřením  druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

 • Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

               a) v odstavci 13. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

               b) v odstavci 13. 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí

 • Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

 • mimo území mateřské školy odpovídá jeden pedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše 20 dětí.
 • Ředitel školy při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech ( např. sportovních) určí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, způsobilou k právním úkonům a která je v pracovně – právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy, k zajištění bezpečnosti dětí.
 • Při pobytu dětí na školní zahradě nebo hřišti nedovolí pedagogické pracovnice dětem bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim také samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam nevidí, kde nemají o dětech přehled.
 • Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistily jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. Dbají na bezpečné přecházení vozovky. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě.

 

Opatření při sportovních akcích, výletech apod.:

 • Ředitel školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí.
  •                     Ředitel školy stanoví vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních
 •                     situacích, o pravidlech chování v těchto situacích.

        

       Opatření při úrazu:

 • Všichni zaměstnanci školy jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při      jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném       případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni   bezodkladně informovat ředitele školy a zákonného zástupce dítěte.
 • Každý i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. U úrazů dle vyhlášky č.    64/2005 Sb. Vyplní pedagogická pracovnice Záznam o školním úraze.

 

     

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo        násilí

                 V průběhu celého školního roku jsou do výchovně vzdělávacího působení na děti zařazeny    integrované bloky, ve kterých je kladen základ zdravého životního stylu a vysvětlena škodlivost a nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti

 ( počítače, televize, video), gamblérství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování.

V naší mateřské škole je kladen důraz na vytváření kladných kolektivních vztahů, kamarádství a vzájemnou pomoc. Učíme děti vcítit se do pocitů druhého. Odsuzujeme nepřátelství a násilí, tím předcházíme diskriminaci v dětském kolektivu.

 

         10. Zacházení s majetkem mateřské školy

 • Chování dětí při zacházení s majetkem

Po dobu pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti        zacházely šetrně s veškerým vybavením mateřské školy (to je pomůckami, hračkami, nábytkem i nádobím)

 • Chování dospělých při zacházení s majetkem mateřské školy:

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy. V případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost  neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

11. Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé        děti cestou přirozené výchovy a položit základy celoživotního vzdělávání                   všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

 • Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „S písničkou a         kamarádem, každý úkol hravě zvládnem“, který doplňují dílčí, specificky zaměřené   projekty a programy: Logopedická prevence, Hrajeme si s výtvarným materiálem a    Zdravý úsměv.
 • Mateřská škola má svůj denní organizační řád ( organizaci dne), který je ale natolik                   flexibilní, aby mohl reagovat na aktuálně změněné potřeby dětí( viz nástěnka                    v šatně).
 • Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti                    ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.
 • Stravování v mateřské škole zajišťuje Školní jídelna, Morkovská ul. Litenčice. Strava       se dvakrát denně přiváží. Výši úplaty za školní stravování určuje vedoucí školní jídelny.        Stravování se řídí vnitřním řádem školní jídelny (viz nástěnka v šatně).
 • Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje za úplatu. Výši úplaty za předškolní         vzdělávání upravuje vnitřní předpis školy ( viz nástěnka v šatně).
 • Prázdninový provoz mateřské školy je závislý na počtu přihlášených dětí. Pokud se na       provoz přihlásí alespoň 5 dětí, bude provoz zajištěn. Přihlášení je závazné. Pokud se        přihlášené dítě nedostaví, budou rodiče povinni přispět na náklady provozu.
 • Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa,             která k tomu nejsou určena.
 • Stížnosti, oznámení a podněty projednejte nejdřív s vedoucí učitelkou, při nevyřešení       problému, obraťte se na ředitele školy, který je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí           nadřízeným orgánům.

 

 • Pro pobyt dítěte v mateřské škole doporučujeme:
 • do třídy: uzavřené papučky, děvčata zástěrku, chlapci tepláky nebo hrací kalhoty
 • pro pobyt venku: tenisky, teplákovou soupravu, v zimním období nepromokavou zimní obuv,        šusťákové kalhoty, oteplovačky nebo kombinézu                  
 •   pro odpočinek: pyžamo
 •   do skříňky : náhradní oblečení, pláštěnku
 •   oblečení by mělo být řádně a čitelně poznačené a pokud možno s kapsami

 

 

Informace o průběhu vzdělávání dětí

 

            Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.

 

            Zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách.

 

            Ředitel mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

 

Doplněk školního řádu  platný od 10.1. 2017

 

 

V období hlavních a vedlejších prázdnin bude zajištěn provoz Mateřské školy Litenčice za těchto podmínek:

 

 1. Rodiče přihlásí k provozu děti nejpozději 2 měsíce před hlavními prázdninami a 14 dnů před vedlejšími prázdninami.

 

 1. Minimální počet přihlášených zájemců je z důvodu ekonomiky provozu stanoven na 8 dětí.

 

 1. přihlášení dítě musí nastoupit k prázdninovému provozu.

 

 1. V případě, že dítě onemocní, musí rodiče doložit nemoc potvrzením lékaře.

 

 1. Pokud bez omluvy (potvrzení lékaře) dítě nenastoupí k prázdninovému provozu, bude muset uhradit stravu prvního dne v plné výši. V možnosti přihlásit dítě vobdobíchvšech dalších prázdnin pak nebude započítáváno k procentu přihlášených zájemců. Po přihlášení však bude moci absolvovat vzdělávání v období prázdnin v případě, že bude zajištěn provoz MŠ.
   

       Školní řád nabývá účinnosti od 1. 9. 2017