Naše škola se nachází v krásném přírodním prostředí pod kopcem Kleštěnec na úpatí Litenčické pahorkatiny. Leží v komplexu budov společně se školní jídelnou a tělocvičnou.

V blízkém okolí školy se nachází víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště a školní pozemek.

 

Z nejstarších zápisů

            První zmínky o litenčické škole pochází z roku 1814. Farní škola vznikla na náklady farního patrona a kmotřence. Využívala roční důchod 70,51  zlatých .

            Škola národní byla postavena roku 1883 na místě dnešní mateřské školy. Stavěl ji zednický mistr Štěrba ze Zdounek. Měla dvě třídy. Až do roku 1894 zde působil jako nadučitel František Hamrla. Třetí třída byla přistavěna v roce 1887. V roce 1917 se stal školním správcem pan Boh. Stoklasa. Učitelé narukovali. Vyučovalo se ve dvou třídách

a návštěva školy byla velmi nedbalá. Mládež velmi zpustla a matky si v mnoha případech nemohly s dětmi poradit. Zasahovat musel místo otců starosta obce, trestáni byli klečením, zavíráním v obecní šatlavě a jiným způsobem. Školní rozpočet v tomto roce byl 1 025 K.,35h.

Od 1. září 1949  byla v budově školy založena újezdní měšťanská škola pro obec Litenčice, Kunkovice, Strabenice, Nítkovice, Hoštice a Honětice. Dvě třídy bývalé obecné školy byly umístěny v zámku. Škola pociťovala stále více nedostatek prostor.

            O stavbě nové školy v Litenčicích jednal vážně s ministerstvem školství v roce 1947 tehdejší MNV a zajistil pro stavbu rozsáhlý tříhektarový pozemek na velmi pěkném místě při cestě do Morkovic. Po únoru 1948 bylo jednání přerušeno a věc na čtyři roky usnula.Teprve na podzim roku 1953 byla ustavena z podnětu rodičovského sdružení při škole komise čtyř důvěrníků (ředitel školy Josef Brázdil, František Zelinka, Jindřich Valach a Josef Ovečka), která věc znovu přednesla na úřadech. Odpovědní činitelé na krajském úřadu sdělili, že stavba nové školy připadá v úvahu až na rok 1957. Stavba školy však v tomto roce zahájena nebyla.

V roce 1959 byla opět deputace MNV z Litenčic na kraji ohledně stavby nové školní budovy.

Pro nedostatek železa se stavba však musela na návrh  KNV opět o rok odložit.

 

60. léta

            V roce 1960 začíná tradice spartakiád – hromadného vystoupení několika tisíců cvičenců v Praze na Strahově. Z Litenčic odjelo na 1. část spartakiády 10 žáků a žákyň s učitelem Františkem Exnerem.

            První nákladní auto s nákladem hrubého kamení přijelo na staveniště příští nové školy až 16. ledna 1961. Tento den se stal pro Litenčice památným. 1. března již byly vyhloubeny sklepy a jámy pro základy. V dubnu byly vyzděny sklepy a kotelna  a položen vodovod pro školu. Další měsíce již byly zednické práce v plném proudu. V dubnu roku 1962 byla nová budova základní školy před dokončením. Začal se do ní stěhovat nový nábytek, Který byl přes zimu uložený v sokolovně. Poslední srpnový týden všichni zaměstnanci školy a mnoho brigádníků společně dokončili úpravu nové školní budovy a okolí k slavnostnímu otevření

 a zahájení nového školního roku 1962/63. Ke slavnostnímu otevření došlo v neděli 2. září

za účasti zástupců obce i kraje. Program byl velmi bohatý.

            V nové školní budově bylo devět učeben, jedna pracovna pro fyziku a chemii, jedna sborovna, jedna ředitelna a čtyři menší kabinety. Škola má ústřední topení a samospádný vodovod. Ve školním roce 1962/63 navštěvovalo školu 223 žáků a to z Litenčic, Kunkovic, Strabenic a Honětic, dále z Hoštic a Nítkovic.

            Pro žáky přespolní a žáky zaměstnaných rodičů bylo zavedeno školní stravování v Jednotě. Začalo se stravovat asi 160 žáků. Jeden oběd stál od 2,- Kčs do 3,20 Kč a to podle výše příjmů rodičů. Učitelský sbor ve školním roce 1662/63 vypadal takto:

 

           

            Brázdil Josef                          ředitel školy

            Exner František                      zástupce ředitele

            Churý Jaroslav                       učitel

            Tomanová Jarmila                  učitelka

            Hlavicová Drahomíra             učitelka

            Žižlavská Ludmila                 učitelka

            Štykar Miroslav                      učitel

            Šón Josef                                učitel

            Hruban Ivo                             učitel

            Beránek Vlastimil                  učitel

            Horák Vojtěch                       učitel

            Kuriálová Emilie                    vychovatelka v družině

 

            Na jaře roku 1962 byly položeny základy stavby nových dílen, které pak přešly v novou školní kuchyň a jídelnu. Po pěti letech byla jídelna dokončena a úředně schválena. Žáci již nemuseli chodit na oběd přes půl vesnice. V roce 1967 byl zaveden jedenáctidenní vyučovací cyklu s volnou sobotou 1x za 14 dní.

 

70. léta

            Ve školním roce 1973/74 navštěvovalo školu 195 žáků, z toho 100 dívek a 95 chlapců.

V roce 1976 předal dosavadní ředitel Jaroslav Churý vedení školy svému nástupci Františku Exnerovi. Jaroslav Churý působil na škole v Litenčicích plných 20 let. Nejdříve jako učitel a od roku 1964 jako ředitel. Odešel na největší sídlištní školu v kraji Slovan v Kroměříži. V tomto roce školu navštěvovalo 158 žáků a pracovala zde dvě oddělení školní družiny. Jedno oddělení mělo 40 žáků, druhé pak 36. Všechny třídy a I. oddělení školní družiny byly umístěny v nové budově, II. oddělení školní družiny a dílny byly umístěny v budově mateřské školy. Tělesné výchově se vyučovalo v tělocvičně, která byla umístěna v prostorách zámku a na hřišti školy a práce na pozemku se vyučovaly na školním pozemku

a v parkové části školy.

            Významnou událostí byla v roce 1976 i návštěva třicetičlenné delegace z družební školy z Vinodolu. Prohlédli si školu, školku, zajeli se podívat do Dětského domova v Hošticích a večer bylo přátelské posezení v místnostech ovocnářské školky. Další den navštívili Kroměříž a po obědě odjeli domů. Jejich návštěva, stejně jako vzájemné návštěvy našich žáků ve  Vinodolu a jejich žáků u nás, byly velmi přínosné.

            V roce 1978 byl proveden geologický průzkum na připravovanou výstavbu školní tělocvičny. Byla dokončena povrchová úprava školního hřiště a zaseta parková směs.

 

80. léta

            Od 1. 9. 1981 dochází ke změně ve vedení školy. Ředitelem je jmenován dosavadní zástupce Josef Šón. Začátek tohoto desetiletí přinesl důležitou změnu – 5. ročník byl zařazen do 2. stupně a vznikla základní škola s osmiletou docházkou. Život ve škole probíhal podle ustáleného schématu. Uskutečnily se schůzky všech metodických zařízení, výchovný koncert s námětem 100 let Národního divadla v Praze, slavnostní skupinové shromáždění, politická školení…

            Ve školním roce1983/84 umírá na srdeční infarkt ředitel školy Josef Šón. Vedením školy byl do konce školního roku pověřen Martin Mikeska, zástupce ředitele. Z různých důvodů docházelo také k častým změnám v učitelském sboru, které nepřispěly k pokojné

 a systematické práci.

           

 

              Od školního roku 1984/85 byla ředitelkou školy jmenována Božena Zaoralová.

V tomto období byla škola silně zpolitizována. Události v roce 1989 se výrazně  dotkly celého školství.

 

Konec 2. tisíciletí – 90. léta

            Od 1. 9. 1990 byl ředitelem školy jmenován Mgr. Josef Kopp.  Školu navštěvovalo 130 žáků. Učitelé mohli pracovat dle alternativních učebnic v matematice a v češtině, pomalu mizelo ze školy přetěžování žáků, spěch a stres. Upřednostňován byl individuální přístup k žákům, uplatňovala se diferenciace výuky, rozšířil se výběr nepovinných předmětů. Škola se připravovala na novelizaci povinné devítileté školní docházky.

 

Začátek 21. století

            Od 1.1. 2003 přešla škola do právní subjektivity, zřizovatelem se stala obec Litenčice.

Škola se stala příspěvkovou organizací s následujícími součástmi:   základní škola

                                                                                                             školní družina

                                                                                                             mateřská škola

                                                                                                             školní jídelna

Byla zřízena počítačová síť v rámci celostátní akce Internet do škol. Pro žáky to znamená neomezený přístup na internet a možnost používat výukové CD. Zúčastňovali se soutěží

a přehlídek, mohli si vybrat z bohaté nabídky kroužků, podíleli se na kulturně výchovných   akcích a veřejných vystoupeních. Také se zúčastňovali různých soutěží, olympiád, školních výletů a zájezdů do divadel. Škola se zaměřila i na ekologickou výchovu a byl zpracován plán

„Ochrana člověka za mimořádných okolností“. Ve škole byla zřízena pobočka ZUŠ Kroměříž. Žáci již nemusí dojíždět do Morkovic nebo do Zdounek a hře na hudební nástroj se mohou učit ve své škole. 1. 11. 2005 byla zřízena „Rada školy“.

            30. 12. 2009 odešel do důchodu ředitel školy Mgr. Josef Kopp. Na základě konkurzního řízení byl od  11.1. 2010 starostou Městyse Litenčice jmenován nový ředitel školy dosavadní učitel Mgr. Pavel Krejčiřík.